chuột gặm nhắm đồ cứng

Lý do chuột thích gặm những đồ cứng

Lý do chuột thích gặm những đồ cứng

Nói chung răng của các động vật khác sau khi mọc xong, phần dưới của khoang tuỷ khép kín lại, tế bào chất xỉ không lấy được dinh dưỡng thì cũng ngừng mọc. Còn các động vật như chuột và