FOKEBA

Thuốc diệt chuột FOKEBA hiệu quả cao

Thuốc diệt chuột FOKEBA hiệu quả cao

Chuột rất tinh khôn và đa nghi, vì vậy 3 ngày đầu đặt mồi không có thuốc để chuột ăn cho quen, sau đó đặt mồi có thuốc, nên đặt mồi lúc chập tối. Sáng hôm sau, chôn thật kỹ