sơ lược loài chuột

Loài chuột dưới góc nhìn của khoa học

Loài chuột dưới góc nhìn của khoa học

Một báo cáo năm 1915 của Haldane đã dẫn đến đặt vấn đề về bản đồ di truyền của chuột. Việc này tiến triển rất chậm cho đến mãi 50 năm sau. Những năm đầu thập niên 1980, nhiễm sắc